Po zdobyciu Sławy (1 lutego 1945r.) zorganizowaniem szkolnictwa podstawowego zajął się zasłużony działacz dla szkolnictwa polskiego na ziemiach odzyskanych - Ludwik Stępczak. Na szkołę wykorzystano częściowo zniszczony budynek szkoły niemieckiej przy ul. Jeziornej. 2 czerwca 1945r. nastąpiło uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej w Sławie Śląskiej, które stało się manifestacją patriotyczną, silnie akcentującą powrót ziem zachodnich do Macierzy. Na pierwszy i zarazem najkrótszy rok szkolny (od 2 czerwca do 21 lipca 1945r.) zarejestrowano 64 dzieci. Ze względu na stały napływ osadników liczba uczniów systematycznie wzrastała, co wymagało zwiększenia kadry nauczycielskiej. W roku szkolnym 1945/46 grono pedagogiczne składało się już z ośmiu osób: Władysława Jarzębowiczowa, Franciszek Krassowski, Paulina Krassowska, Władysława Kurbielowa, Kazimiera Wojcieszkowa, Ludwik Stępczak, Anna Horbulewiczowa i Paweł Chromański.  W latach następnych rosła liczba oddziałów klasowych (z 13 do 17), toteż w końcu lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych wybudowano w Sławie drugą Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Henryka Pobożnego. Funkcję kierowniczą pełniła Stanisława Chojnacka, a później Władysław Żarczyński (patrz kierownicy i dyrektorzy). Po powstaniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w 1973r. obydwie szkoły połączyły się tworząc wspólne oddziały klasowe oraz grono pedagogiczne. W 1984/85r. po likwidacji szkół zbiorczych, powstała jedna szkoła, choć nadal w dwóch budynkach, zatrudniająca ok. 50 nauczycieli pracujących z ok. 800-900 osobową grupą uczniów. Zgodnie z reformą oświaty w roku 1999/2000 nastąpił podział administracyjny na Publiczną Szkołę Podstawową obejmujące klasy I-VI i Gimnazjum. Obie struktury szkolne funkcjonowały niezależnie. Działy pod jedną dyrekcją i wspólnym gronem pedagogicznym, mieszcząc się w tych samych budynkach. W roku szkolnym 2000/2001 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Niewidziajły zajęła wyłącznie budynek  przy ul. Henryka Pobożnego 6. W tym samym roku 39 nauczycieli uczyło 638 uczniów. Ze względu na trudności lokalowe nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Funkcję dyrektora objął Jacek Smektała. Po blisko 2 latach, 15 maja 2002r. oddano do użytku zaadaptowany budynek po byłym internacie Technikum Rolniczego w Sławie z przeznaczeniem na klasy 1-3. Od tego momentu szkoła powróciła do nauki w systemie jednozmianowym. 30 maja 2003r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez radę rodziców oraz miejscowych sponsorów. W ceremonii wręczenia sztandaru uczestniczył kurator oświaty  Maciej Szykuła. W październiku 2005r. szkoła obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia. 20 marca 2007r. sztandar szkoły został udekorowany medalem "Za zasługi dla ZKRPiBWP". Od września 2017r. w ramach kolejnej reformy oświatowej Szkoła Podstawowa im. Franciszka Niewidziajły funkcjonuje w obiektach przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16 (klasy IV - VIII) i Ogrodowej (klasyI-III), natomiast dotychczasowa siedziba mieszcząca się na ul. Henryka Pobożnego 6 nie jest już kompleksem należącym do Szkoły Podstawowej w Sławie. 


Wykaz kierowników i dyrektorów Szkoły Podstawowej w Sławie w latach 1945-2000.


1. Ludwik Stępczak od 1945r. do 01 X 1947r.
2. Adam Zienkowicz od 01 X 1947r. do 1949r.
3. Józef Ziemkowicz od 1950r. do VII 1951r.
4. Michał Olszewski od 01 IX 1951r. XII 1951r.
5. Janina Szatkowska od I 1952r. do V 1952r.
6. Czesław Pacyga od VI 1952r. do 31 V 1953r.
7. Józef Hryhorowicz od 01 VI 1953r. do 30 VIII 1960r. (Czesław Pacyga w zastępstwie pełnił obowiązki kierownika od 01 IX 1958r. do 30 VI 1959r.)
8. Władysław Żarczyński od 30 VIII 1960r. do 31 VIII 1961r.
9. Czesław Pacyga od 01 IX 1961r. do 31 VIII 1984r. (pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławie i Gminnego Dyrektora Szkół od 01 I 1973r. do 31 VIII 1984r.)
10.Alicja Marszałek od 01 I 1984r. do 31 VIII 1986r.
11.Aniela Matyjas od 01 IX 1986r. do 14 VIII 2000r. (po reformie oświaty z 1999r. pełniła obowiązki dyrektora Gimnazjum w Sławie od 01 IX 2000r. do VIII 2017r.)
12.Jacek Smektała od 15 VIII 2000r. do VIII 2020r.


Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławie :
1. Stanisława Chojnacka
2. Władysław Żarczyński