01.02.2022

Konkurs recytatorski - eliminacje szkolne

I. Organizatorem szkolnego konkursu recytatorskiego jest Szkoła Podstawowa w Sławie.
II. Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej, klas IV-VIII.
III. Cele konkursu:
• Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej,
• Popularyzacja poezji i prozy wśród dzieci,
• Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
IV. Termin konkursu wyznacza się na:
10 lutego 2022 roku, odbędzie się on w auli Szkoły Podstawowej w Sławie o godzinie 11.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.
V.
1. Uczestników konkursu ocenia jury, w skład którego wchodzą nauczyciele języka polskiego.
2. Przewodniczący wygłasza słowo wstępne, kieruje pracami komisji, ogłasza wyniki, wręcza nagrody.
3. Członkowie komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu, wypisują dyplomy dla uczestników, nagrody dla zwycięzców.
4. Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny jeden utwór poetycki lub jeden fragment prozy. Czas jego recytacji nie może przekroczyć 5 min.
Ocenie podlegają elementy artystyczne, językowe i wizualne.

Kryteria oceny recytacji obejmują:

Dobór repertuaru:
1. Dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora.
2. Oryginalność wyboru (tekst mało znany, szczególnej wartości).
3. Tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów głosowych.

Dykcja:
1. Staranna wymowa, zgodna z zasadami kultury słowa.
2. Prawidłowa artykulacja głosek.
3. Właściwe akcentowanie wyrazów (zwłaszcza osobowych form czasowników).
4. Panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim.

Interpretacja:
1. Modulowanie głosem.
2. Właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja frazy i zdania).
3. Respektowanie znaków interpunkcyjnych.
4. Stosowanie pauzy zgodnie z intencją autora lub przyjętą interpretacją.
5. Właściwe tempo wygłaszania tekstu.
6. Bezbłędne opanowanie pamięciowe.
7. Oryginalność występu recytatora.
8. Skupienie się na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym.

ŁĄCZNIE można uzyskać: 15 pkt.
Do zasad ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych należy właściwy ubiór oraz poprawna postawa recytującego.
Decyzja jury jest ostateczna.